Stäng fönster
Kundavtal

1. Definitioner
Kund avser den juridiska person som abonnerar på tjänsten.
Tjänst avser Saldora Fakturatjänst online, riktad mot företag i Sverige och Europeiska Unionen.
System avser en serverbaserad applikation som ägs av Saldora och som möjliggör ett nyttjande av Tjänsten.
Saldora avser ägare av tjänsten.

2. Beskrivning av Tjänsten
Tjänsten Saldora är ett ändamålsenligt fakturasystem, värdefullt för små och medelstora företagare. Tjänsten Saldora ger dig möjligheten att sköta fakturering, avdrag och moms vartän du befinner dig. Tjänsten innehåller bl.a. fakturering (e-posta eller skriv ut PDF-filer), avdrag (föra in kvitton och lev. fakturor), saldo (enkel översikt, momsredovisning), kunder (lätthanterligt kundregister), inställningar (valutor, språk, mm.)

Saldora förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra, utöka eller minska Tjänstens utbud. Saldora kan komma att skicka meddelanden till Kunden via e-post rörande ytterligare Tjänster och varor som Saldora kan erbjuda.

3. Tjänsten innebär att:
A. Kunden förvärvar genom detta avtal en enkel, icke överlåtbar, licens att nyttja för eget bruk.
B. Kunden får använda Tjänsten hur ofta och hur mycket Kunden vill under den tid Kunden abonnerar på Tjänsten.

4. Kundens åtaganden och skyldigheter
A. Kunden får endast använda Tjänsten i enlighet med lag och god sed.
B. Kunden garanterar att inte ge någon annan tillträde till Tjänsten utan skriftligt tillstånd från Saldora.
C. Kunden garanterar att inte direkt eller indirekt skada, t.ex. genom virus eller missbruk, den programvara Tjänsten
använder sig av.
D. Kunden får inte överlåta sitt abonnemang utan skriftligt tillstånd från Saldora.
E. Kunden får inte till någon annan fysisk eller juridisk person vidareöverlåta eller yppa något av Tjänstens innehåll, t.ex. genom att systematiskt och regelmässigt föra informationen vidare.
F. Kunden får inte avslöja sin användaridentitet eller sitt lösenord för någon obehörig.
Om Kunden överträder någon av dessa bestämmelser avstängs Kunden omedelbart från vidare nyttjande av tjänsten. Saldora förbehåller sig rätten att därutöver vidta rättsliga åtgärder gentemot Kunden.

5. Avtalstid, pris och betalningsvillkor
A. Detta avtal är giltigt under en första avtalsperiod av ett år från dagen för Kundens beställning.
B. Om inte skriftlig uppsägning sker senast 30 dagar före avtalsperiodens utgång är avtalstiden förlängd med ytterligare en avtalsperiod om ett år vid varje utebliven uppsägning.
C. Kunden åtar sig att betala årsvis i förskott enligt den prislista som för varje tid anges på Saldoras hemsida (http://www.saldora.com). Årsavgiften erläggs årsvis i förskott mot faktura från Saldora. Årsavgiften skall betalas inom 30 dagar.
D. Om betalning ej är Saldora tillhanda senast förfallodagen stängs abonnentens tillgång till Tjänsten av.

6. Saldora åtar sig att:
A. så långt möjligt ge korrekt, kvalitativ och uppdaterad information rörande de områden som Tjänsten, från tid till annan, omfattar. B. så långt möjligt erbjuda en Tjänst som ständigt är tillgänglig online. C. sörja för att Tjänsten har hög driftssäkerhet och att snarast åtgärda fel i Tjänstens serverbaserade applikation.

7. Ändring av tekniska specifikationer m.m.
Saldora förbehåller sig gentemot Kunden rätten att vidta förändringar i de tekniska specifikationerna, exempelvis förändringar i Tjänstens datorutrustning, datorsystem, datorprogram, datorkonfiguration, programmeringsspråk, sätt för identifiering av abonnenten och för överföring av informationen. Skulle sådan förändring vara av väsentlig natur skall Saldora informera Kunden senast 30 dagar innan förändring sker.

8. Friskrivning
Saldoras avsikt är givetvis att aldrig lämna felaktig information. Saldora kan dock tyvärr inte fullt ut garantera att all information alltid är korrekt, och ansvarar därför inte för de åtgärder som Kunden vidtar eller underlåter att vidta p.g.a. den information Kunden erhåller.

9. Force majeure
Saldora är inte ansvarig för dröjsmål, fel eller underlåtenhet att fullgöra sina åtaganden gentemot Kunden om detta beror på omständigheter utanför Saldora kontroll, såsom eldsvåda, åsknedslag, naturkatastrof, krig, mobilisering, oförutsedda militärinkallelser, sabotage, arbetskonflikt, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet samt inskränkningar ifråga om drivkraft och teleförbindelser eller på att åtaganden inte kan uppfyllas utan att Saldora härigenom förorsakas kostnader som inte står i skälig proportion till de avgifter som utgår på grund av detta avtal.

10. Uppsägning
Tjänsten finns tillgänglig för Kunden tills vidare fram till dess att uppsägning sker. Tjänsten löper per år och skall via e-post eller fax sägas upp en månad (30 dagar) innan ny avtalstid börjar löpa. Underlåtelse att betala årsabonnemanget utgör inte en uppsägning enligt detta avtal. Om Kunden inte betalar inom avtalad tid, avstängs Kundens från vidare tillgång till Tjänsten. Om Part bryter mot bestämmelse i detta avtal och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse och om rättelse inte vidtas inom 15 dagar efter anmaning har Part rätt att omedelbart säga upp avtalet och vidta rättsliga åtgärder om så erfordras. Part har rätt att omedelbart säga upp avtalet om motparten inställer betalningar, inleder ackordsförhandlingar, försätts i konkurs eller annars måste anses ha kommit på obestånd.